Tài liệu hỗ trợ nhà phân phối

Du lịch tưởng thưởng

DIAMOND
2019
DI Santorini 2019 Teaser Video – 169.77MB

2020
DI Thuy Si 2020 Teaser Video – 210.04MB

2021
DI Hokkaido 2021 Teaser Video – 220.56MB
 Poster Hokkaido  JPG – 6.43MB
ARTISTRY
2019

2020

2021
NUTRILITE
2019

2020

2021
ALS
2019
Video ALS Dubai 2019 Video - 182MB
 Poster Dubai  JPG - 4.46MB

2020
ALS Hawaii 2020 Teaser Video – 127.51MB

2021
ALS Sydney 2021 Teaser Video – 268.18MB
BODYKEY
2019
Kinabalu ZIP - 43MB

2018
Taiwan ZIP - 20.3MB

2017
Langkawi ZIP - 16MB

2016
Seoul ZIP - 11MB