Desktop ImageMobile Image
Desktop ImageMobile Image
Desktop ImageMobile Image
Desktop ImageMobile Image
Desktop ImageMobile Image

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Desktop Image
Mobile Image
Desktop Image Mobile Image
Desktop Image Mobile Image
Desktop Image Mobile Image
Desktop Image Mobile Image
Desktop Image Mobile Image
Chú thích:
(1) Nguồn: Xác thực ngày 17 tháng 5 năm 2023. Dựa trên cơ sở dữ liệu về quy mô thị trường của GlobalData, bao gồm quy mô thị trường theo ngành hàng và thị phần thương hiệu của các sản phẩm bổ sung và dinh dưỡng tại hơn 200 quốc gia trên toàn thế giới. Số liệu tính theo doanh thu bán lẻ năm 2022 (từ 1/1/2022 đến 31/12/2022). Thị phần Nutrilite bao gồm doanh thu của sản phẩm mang nhãn hiệu Nutrilite và Nutriway.
(2) Nguồn: Xác thực ngày 12 tháng 5 năm 2023. Dựa trên cơ sở dữ liệu về quy mô thị trường của GlobalData, bao gồm quy mô thị trường theo ngành hàng và thị phần thương hiệu của các sản phẩm bổ sung và dinh dưỡng về đa vitamin, đa khoáng chất tại hơn 200 quốc gia trên toàn thế giới. Số liệu tính theo doanh thu bán lẻ năm 2022 (từ 1/1/2022 đến 31/12/2022). Thị phần Nutrilite bao gồm doanh thu của sản phẩm mang nhãn hiệu Nutrilite và Nutriway. Theo Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 1555/2023/XNQC-ATTP ngày 10/8/2023
(3) Nguồn: Xác thực ngày 17 tháng 5 năm 2023. Dựa trên cơ sở dữ liệu về quy mô thị trường của GlobalData, bao gồm quy mô thị trường theo ngành hàng và thị phần thương hiệu của các sản phẩm bổ sung và dinh dưỡng về protein tại hơn 200 quốc gia trên toàn thế giới. Số liệu tính theo doanh thu bán lẻ năm 2022 (từ 1/1/2022 đến 31/12/2022). Thị phần Nutrilite bao gồm doanh thu của sản phẩm mang nhãn hiệu Nutrilite và Nutriway.
(4) Nguồn: Xác thực ngày 17 tháng 5 năm 2023. Dựa trên cơ sở dữ liệu về quy mô thị trường của GlobalData, bao gồm quy mô thị trường theo ngành hàng và thị phần thương hiệu của các sản phẩm bổ sung và dinh dưỡng về omega tại hơn 200 quốc gia trên toàn thế giới. Số liệu tính theo doanh thu bán lẻ năm 2022 (từ 1/1/2022 đến 31/12/2022). Thị phần Nutrilite bao gồm doanh thu của sản phẩm mang nhãn hiệu Nutrilite và Nutriway. Theo Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 1694/2023/XNQC-ATTP ngày 28/8/2023.