Quyền riêng tư & bảo mật

1. QUYỀN RIÊNG TƯ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG TRUY CẬP TRANG WEB CỦA AMWAY

Thông báo về quyền riêng tư của Amway đối với Nhà Phân Phối của Amway

Thông báo về quyền riêng tư này mô tả cách Amway International Inc. (“AII”) (7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 49355, United States) và Công ty TNHH Amway Việt Nam (Số 18 VSIP II-A, Đường số 30, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam) (gọi chung là “Amway” hoặc “chúng tôi”) sử dụng dữ liệu cá nhân thu thập được và nhận được từ khách truy cập (“Khách truy cập” hoặc “bạn”) của trang web này (“Trang web”).  Thông báo này mô tả cách chúng tôi thu thập hoặc nhận dữ liệu cá nhân của bạn, các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý, cách chúng tôi sử dụng, chia sẻ và bảo vệ những dữ liệu này, thời hạn chúng tôi lưu trữ dữ liệu, quyền của bạn liên quan tới việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và cách thức để bạn liên lạc với chúng tôi về việc thực thi quyền riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi đóng vai trò là các đơn vị đồng kiểm soát liên quan tới dữ liệu cá nhân của bạn.


Nếu bạn là Nhà Phân Phối của Amway, vui lòng đọc Thông báo về quyền riêng tư dành cho Nhà Phân Phối của chúng tôi mà bạn có thể truy cập được khi đăng nhập vào Trang web với tư cách Nhà Phân Phối, bao gồm thông tin về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi đăng nhập vào Trang web với tư cách Nhà Phân Phối. Nếu bạn là Khách Hàng Nhà Phân Phối, vui lòng đọc Thông báo về quyền riêng tư dành cho Khách Hàng Nhà Phân Phối của chúng tôi mà bạn có thể truy cập được khi đăng nhập vào Trang web với tư cách Khách Hàng Nhà Phân Phối, bao gồm thông tin về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi đăng nhập vào Trang web với tư cách Khách hàng Nhà Phân Phối.


Cách chúng tôi thu thập và nhận dữ liệu cá nhân từ bạn


Khi yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của mình, chúng tôi sẽ cho biết liệu việc cung cấp dữ liệu cá nhân đó là một yêu cầu theo luật định, hay đó có phải là một yêu cầu cần thiết để ký kết và/hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các thỏa thuận (nếu có), cũng như liệu bạn có nghĩa vụ cung cấp dữ liệu cá nhân hay không và hậu quả có thể xảy ra nếu không cung cấp dữ liệu cá nhân.


Amway thu thập và nhận dữ liệu cá nhân từ Khách truy cập theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như:


Liên hệ chúng tôi. Khi bạn liên hệ với chúng tôi thông qua nhiều kênh giao tiếp khác nhau được cung cấp trên trang “Liên hệ chúng tôi” của Trang web, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân và những thông tin khác mà bạn cung cấp. Ví dụ về những dữ liệu cá nhân này bao gồm địa chỉ e-mail, số điện thoại hoặc biểu mẫu trực tuyến.


Cookie. Chúng tôi cũng sử dụng cookie hoặc những công nghệ tương tự để thu thập các thông tin nhất định về việc sử dụng Trang web khi bạn truy cập, xem và sử dụng Trang web.  Cookie là một tệp dữ liệu được đặt trên máy tính hoặc thiết bị di động khi sử dụng nó để truy cập các trang web. Chúng tôi không cho phép các bên thứ ba đặt cookie trên thiết bị của bạn. Miễn là bạn không đăng nhập vào các dịch vụ của chúng tôi hoặc bạn từ chối việc cung cấp cookies, dữ liệu của bạn sẽ được ẩn danh và chúng tôi không thể liên kết bất kỳ thông tin được cung cấp nào với bạn. 

Bạn có thể tắt cookie trong cài đặt trình duyệt của bạn (ví dụ, trong các tính năng “Tùy chọn” hoặc “Tùy chọn Internet” trong trình duyệt của bạn).  Tuy nhiên, lưu ý rằng một số tính năng của Trang web có thể không hoạt động nếu bạn từ chối cookie.  


Loại dữ liệu cá nhân chúng tôi xử lý


Thông qua các cookie được mô tả ở phần “Cách chúng tôi thu thập và nhận dữ liệu cá nhân từ bạn” bên trên, chúng tôi thu thập thông tin về việc sử dụng Trang web, địa chỉ IP, loại trình duyệt và hệ điều hành của bạn.


Ngoài ra, khi bạn trao đổi với chúng tôi thông qua các kênh liên lạc khác nhau, chúng tôi sẽ thu thập thông tin liên hệ chi tiết của bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, địa chỉ, số điện thoại và/hoặc số fax của bạn. Bạn cũng có thể tự nguyện cung cấp dữ liệu cá nhân khác liên quan đến các thắc mắc hoặc bình luận của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích bạn không cung cấp dữ liệu cá nhân liên quan tới bạn quá mức cần thiết để chúng tôi có thể đưa ra phản hồi thích hợp cho các thắc mắc hoặc bình luận của bạn. 


Chúng tôi có thể xử lý các dữ liệu cá nhân khác chỉ trong những trường hợp ngoại lệ. Nếu cần xử lý các loại dữ liệu cá nhân khác về bạn, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bạn được thông báo về việc xử lý những dữ liệu cá nhân đó và đảm bảo cơ sở pháp lý hợp lệ để thực hiện việc đó (ví dụ, sự chấp thuận của bạn).


Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân thu thập được 


Chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết:


(i)    Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, bao gồm:

 •    Tuân thủ các quy định khi pháp luật yêu cầu chúng tôi lưu giữ hồ sơ
 •    Tuân thủ bất kỳ luật nào khác áp dụng cho chúng tôi.


(ii)    Để phục vụ các lợi ích hợp pháp của chúng tôi, bao gồm: 


 •    Giải quyết những bình luận hoặc thắc mắc của bạn; 
 •    Trao đổi thông tin với bạn;
 •    Vận hành, đánh giá và cải thiện sản phẩm, hoạt động kinh doanh và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm:
 • Theo dõi và phân tích cách bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi;
 • Hủy nhận dạng dữ liệu cá nhân của bạn để tiến hành phân tích trên những thông tin không xác định danh tính của bạn; và
 • Cải thiện dịch vụ của chúng tôi; 
 • Ngăn chặn và bảo vệ bạn, chúng tôi và những người khác khỏi gian lận, giao dịch trái phép, khiếu nại và các trách nhiệm pháp lý khác;
 • Đảm bảo tuân thủ các chính sách của công ty và tiêu chuẩn ngành;
 • Xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích quản trị nội bộ. 


Cách chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân


Amway không bán, cho thuê hoặc trao đổi dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn trong nội bộ tổ chức với tư cách là các đơn vị đồng kiểm soát và với:


 • Các chủ thể liên quan đang vận hành các doanh nghiệp bán hàng trực tiếp trên thế giới dưới tên Amway, tới những chủ thể mà Amway cần thiết hoặc mong muốn tiết lộ dữ liệu cá nhân cho chủ thể đó với lý do chính đáng; 
 • Các nhà cung cấp những giải pháp cơ sở hạ tầng hoặc nền tảng hoặc phần mềm dưới dạng dịch vụ, dịch vụ phát triển phần mềm, dịch vụ bảo trì hệ thống thông tin, dịch vụ quản lý hồ sơ hoặc dịch vụ tiếp thị; 
 • Các cơ quan chính phủ hoặc các bên thứ ba khác, nếu được yêu cầu hoặc cho phép bởi luật pháp hoặc trường hợp cần thiết với lý do chính đáng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, tài sản hoặc sự an toàn của bạn, những người khác hoặc chính chúng tôi. 


Chuyển dữ liệu quốc tế

Chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân thu thập được về bạn cho các chủ thể trong tổ chức Amway, cũng như cho các bên thứ ba cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt cho chúng tôi. Một số công ty và nhà cung cấp dịch vụ trong số này được đặt tại các quốc gia khác, ngoài quốc gia mà dữ liệu cá nhân được thu thập ban đầu.  Luật pháp của những quốc gia đó có thể không có cùng cấp độ bảo vệ dữ liệu giống như quốc gia mà ban đầu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân.  Khi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến các quốc gia khác, chúng tôi sẽ bảo vệ dữ liệu cá nhân đó như được mô tả trong Thông báo về quyền riêng tư này và theo luật hiện hành.


Cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân 

Chúng tôi duy trì các biện pháp kỹ thuật thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý nhằm chống lại hành vi phá hủy, làm mất, thay đổi, truy cập, tiết lộ hoặc sử dụng một cách vô tình, bất hợp pháp hoặc trái phép. 


Thời hạn chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành các mục đích khi thu thập dữ liệu (xem phần “Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân thu thập được” bên trên), trừ khi luật pháp cho phép hoặc có yêu cầu khác.  Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ chi tiết được cung cấp bên dưới nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc lưu trữ dữ liệu của chúng tôi.  


Liên kết dẫn tới các trang web khác

Trang web có thể chứa những liên kết dẫn tới các trang web do các bên thứ ba duy trì, có thông tin và cách thực hành quyền riêng tư khác với của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với những thông tin hoặc cách thực hành quyền riêng tư do các bên thứ ba đó áp dụng. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc các điều khoản về quyền riêng tư của tất cả các trang web của bên thứ ba trước khi sử dụng các trang web đó hoặc gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào hay bất kỳ thông tin nào khác trên hoặc thông qua các trang web đó.


Việc cập nhật Thông báo về quyền riêng tư này

Amway có thể cập nhật Thông báo về quyền riêng tư này bất kỳ lúc nào thông báo cho bạn về mọi nội dung thay đổi quan trọng bằng bản tin thông báo trên trang web của chúng tôi. Toàn bộ nội dung thay đổi sẽ có hiệu lực từ ngày công bố, trừ khi có lưu ý khác được cung cấp trong thông báo này.


Đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Amway Việt Nam, đơn vị chịu trách nhiệm website www.amway.com.vn, được thành lập hợp pháp theo pháp luật Việt Nam với mã số doanh nghiệp là 3600817381.

Địa chỉ: Số 18 VSIP II-A, Đường số 30, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 1800 1700

Email: vnhelpdesk@amway.com.vn


Quyền của bạn

Theo các quy định pháp luật liên quan, bạn có các quyền bảo vệ dữ liệu sau: 


Quyền truy cập

Bạn có quyền được xác nhận về việc dữ liệu cá nhân của bạn có đang được xử lý hay không và nếu có thì bạn sẽ được truy cập vào dữ liệu cá nhân đó. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp bản sao dữ liệu cá nhân của bạn. 


Quyền đính chính

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại dữ liệu cá nhân về bạn mà bạn cho là không chính xác. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi hoàn thiện dữ liệu mà bạn cho là chưa hoàn thiện. Bạn luôn luôn được hưởng quyền này. 


Quyền xóa bỏ 

Quyền này còn được gọi là ‘quyền được lãng quên’ và, nói một cách dễ hiểu, bạn được phép yêu cầu xóa hoặc loại bỏ dữ liệu của mình khi chúng tôi không có lý do thuyết phục để tiếp tục sử dụng dữ liệu đó. Quyền xóa bỏ này không được áp dụng trong trường hợp chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải lưu giữ dữ liệu của bạn và các trường hợp 

Quyền hạn chế xử lý 

Trong một số trường hợp, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.


Quyền di chuyển dữ liệu 

Quyền này chỉ áp dụng cho dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chuyển dữ liệu bạn đã cung cấp sang cho một tổ chức khác hoặc cung cấp dữ liệu cho bạn. 


Quyền rút lại sự chấp thuận

Nếu đã chấp thuận cho chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của mình, bạn có quyền rút lại sự chấp thuận của bạn vào bất kỳ thời điểm nào. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý đã được thực hiện dựa trên chấp thuận của bạn trước khi được rút lại.


Quyền phản đối 

Khi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì mục đích theo đuổi lợi ích hợp pháp của chúng tôi, bạn có quyền phản đối việc xử lý đó vào bất kỳ thời điểm nào.  Nếu bạn phản đối, chúng tôi sẽ ngừng xử lý dữ liệu, trừ trường hợp chúng tôi có lý do chính đáng và hợp pháp để tiếp tục sử dụng dữ liệu của bạn.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua vnhelpdesk@amway.com.vn hoặc số hotline 1900 1700.


Quyền gửi khiếu nại

Nếu bạn lo ngại về cách thức chúng tôi sử dụng hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 1900 1700 hoặc qua e-mail vnhelpdesk@amway.com.vn.

Việc khiếu nại của bạn sẽ được thực hiện theo Chính sách và quy trình Giải quyết khiếu nại của Amway. Chi tiết vui lòng xem tại đây https://www.amway.com.vn/vn/CS-&-Quy-trinh-khieu-nai

Nếu bạn vẫn chưa hài lòng sau khi nhận phản hồi của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với Văn phòng phụ trách quyền riêng tư toàn cầu của chúng tôi qua email PrivacyOffice@amway.com. Bạn cũng có quyền khiếu nại đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam về việc bảo vệ dữ liệu.


Cách liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Thông báo về quyền riêng tư này, nếu bạn muốn cập nhật thông tin chúng tôi có về bạn, hoặc nếu bạn muốn thực hiện quyền bảo vệ dữ liệu của mình, bạn có thể liên hệ với Công ty TNHH Amway Việt Nam qua e-mail vnhelpdesk@amway.com.vn hoặc thông qua đường dây nóng 1900 1700.

Nếu bạn vẫn chưa hài lòng sau khi nhận phản hồi, bạn có thể liên hệ Văn phòng phụ trách quyền riêng tư của tập đoàn Amway qua e-mail (PrivacyOffice@amway.com).


2. QUYỀN RIÊNG TƯ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NHÀ PHÂN PHỐI CỦA AMWAY


Thông báo về quyền riêng tư đối với Khách Hàng Nhà Phân Phối của Amway

Thông báo về quyền riêng tư này mô tả cách Amway International Inc. (“AII”) (7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 49355, United States) và Công ty TNHH Amway Việt Nam (Số 18 VSIP II-A, Đường số 30, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam) (gọi chung là “Amway” hoặc “chúng tôi”) sử dụng dữ liệu cá nhân thu thập được và nhận được từ các Khách hàng Nhà Phân Phối của Amway (“Khách hàng NPP” hoặc “bạn”).  Thông báo này mô tả cách chúng tôi thu thập hoặc nhận dữ liệu cá nhân của bạn, các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý, cách chúng tôi sử dụng, chia sẻ và bảo vệ những dữ liệu này, thời hạn chúng tôi lưu trữ dữ liệu, quyền của bạn liên quan tới việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và cách thức để bạn liên lạc với chúng tôi về việc thực thi quyền riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi đóng vai trò là các đơn vị đồng kiểm soát liên quan tới dữ liệu cá nhân của bạn.


Cách chúng tôi thu thập và nhận dữ liệu cá nhân từ bạn 


Khi yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của mình, chúng tôi sẽ cho biết liệu việc cung cấp dữ liệu cá nhân đó là một yêu cầu theo luật định hoặc hợp đồng, hay đó có phải là một yêu cầu cần thiết để ký kết và/hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện hợp đồng, cũng như liệu bạn có nghĩa vụ cung cấp dữ liệu cá nhân hay không và hậu quả có thể xảy ra nếu không cung cấp dữ liệu cá nhân.


 Amway thu thập và nhận dữ liệu cá nhân từ các Khách hàng NPP theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như:


Đăng ký. Amway thu thập dữ liệu cá nhân của bạn thông qua Hợp đồng Khách hàng Nhà Phân Phối mà bạn hoàn thành và gửi cho chúng tôi dưới dạng văn bản giấy hoặc điện tử thông qua các trang web của Amway (“Trang web”) để trở thành Khách hàng NPP. 


 Đăng nhập với tư cách Khách hàng NPP. Nếu bạn đăng nhập với tư cách NPP trên Trang web, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng Trang web.  Ví dụ, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân khi bạn mua sản phẩm. 


 Liên hệ với chúng tôi. Khi bạn liên hệ với chúng tôi thông qua nhiều kênh giao tiếp khác nhau được cung cấp trên trang “Liên hệ chúng tôi” thuộc Trang web, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân và những thông tin khác mà bạn cung cấp. Ví dụ về những dữ liệu cá nhân này bao gồm địa chỉ e-mail, số điện thoại hoặc biểu mẫu trực tuyến.


Loại dữ liệu cá nhân chúng tôi xử lý

Nếu bạn đang trực tiếp đăng ký làm Khách Hàng Nhà Phân Phối với Amway, chúng tôi có thể sẽ xử lý các loại dữ liệu cá nhân sau đây liên quan tới bạn:

 • Thông tin liên hệ (ví dụ, tên, địa chỉ thường trú, địa chỉ liên lạc, địa chỉ giao hàng, địa chỉ thư tín hoặc địa chỉ e-mail, tên người dùng mạng xã hội, số fax và số điện thoại);
 • Những thông tin nhân khẩu học như giới tính, độ tuổi, quốc tịch, nghề nghiệp, ngày sinh và nơi sinh;
 • Tình trạng hôn nhân;
 • Mã số thành viên và thông tin đăng nhập hoặc truy cập của Khách hàng NPP (chẳng hạn như Amway ID và mật khẩu);
 • Thông tin định danh công dân, chẳng hạn như hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân/ căn cước công dân (bao gồm số, ngày cấp, nơi cấp và ngày hết hạn), mã số thuế hoặc số bảo hiểm xã hội trong phạm vi luật pháp hiện hành cho phép hay yêu cầu hoặc nếu cần thiết để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng;
 • Thông tin thanh toán với sự cung cấp và cho phép của Khách hàng (ví dụ, tài khoản ngân hàng, số thẻ ghi nợ hoặc số thẻ tín dụng, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán);
 • Sản phẩm yêu thích, thói quen mua hàng, lịch sử mua hàng và hành vi chi tiêu;
 • Cách thức liên lạc.

Bạn cũng có thể tự nguyện cung cấp dữ liệu cá nhân khác liên quan đến các thắc mắc hoặc nhận xét của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích bạn không cung cấp dữ liệu cá nhân liên quan tới bạn quá mức cần thiết để chúng tôi có thể đưa ra phản hồi thích hợp cho các thắc mắc hoặc nhận xét của bạn.

Chúng tôi có thể xử lý các dữ liệu cá nhân khác chỉ trong những trường hợp ngoại lệ. Nếu cần xử lý các loại dữ liệu cá nhân khác về bạn, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bạn được thông báo về việc xử lý những dữ liệu cá nhân đó và đảm bảo cơ sở pháp lý hợp lệ để thực hiện việc đó (ví dụ, sự chấp thuận của bạn).

Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân thu thập được 

Chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết:

 • Để thực hiện thỏa thuận của bạn với chúng tôi hoặc để thực hiện các hành động cụ thể theo yêu cầu của bạn trước khi đồng ý thỏa thuận với chúng tôi, bao gồm:
  • Quản lý mối quan hệ của bạn với chúng tôi với tư cách là một Khách hàng NPP, kể từ thời điểm đăng ký ban đầu và trong suốt thời gian bạn làm Khách hàng NPP; 
  • Tạo và quản lý tài khoản trực tuyến của bạn;
  • Giải quyết những nhận xét hoặc thắc mắc của bạn;
  • Xử lý các đơn hàng sản phẩm hoặc dịch vụ (nếu có) của bạn;
  • Thực hiện nghĩa vụ hỗ trợ của chúng tôi với bạn;
  • Trao đổi thông tin với bạn;
  • Giúp bạn liên hệ với Nhà Phân Phối bảo trợ (bao gồm cung cấp tên, địa chỉ, số điện thoại, hoặc địa chỉ e-mail, các giao dịch mua hàng và lịch sử mua hàng của bạn cho Nhà Phân Phối);
  • Thực hiện các hoạt động kế toán, kiểm toán, lập hóa đơn và thu tiền;
  • Thực thi các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận.
 • Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, bao gồm:
  • Tuân thủ các quy định khi pháp luật yêu cầu chúng tôi lưu giữ hồ sơ;
  • Tuân thủ bất kỳ luật nào khác áp dụng cho chúng tôi.
 • Để phục vụ các lợi ích hợp pháp của chúng tôi, bao gồm: 
 • Vận hành, đánh giá và cải thiện sản phẩm, hoạt động kinh doanh và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm:
 • Theo dõi và phân tích cách bạn sử dụng sản phẩm, tài liệu và/hoặc dịch vụ;
 • Hủy nhận dạng dữ liệu cá nhân của bạn để tiến hành phân tích trên những thông tin không xác định danh tính của bạn; và
 • Phát triển những sản phẩm và dịch vụ mới (nếu có); 
 • Theo dõi, ghi chép và đánh giá việc bạn tham gia các chương trình đào tạo, cuộc họp và sự kiện của Amway; 
 • Ngăn chặn và bảo vệ bạn, chúng tôi và những người khác khỏi gian lận, giao dịch trái phép, khiếu nại và các trách nhiệm pháp lý khác;
 • Đảm bảo tuân thủ các chính sách của công ty và tiêu chuẩn ngành;  
 • Xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích quản trị nội bộ. 

Khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho những mục đích này, chúng tôi đã thận trọng cân bằng giữa lợi ích hợp pháp của tổ chức chúng tôi với quyền bảo vệ dữ liệu của bạn. Bạn có thể nhận thêm thông tin bằng cách liên hệ với chúng tôi qua vnhelpdesk@amway.com.vn hoặc số hotline 1900 1700.

Cách chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân

Amway không bán, cho thuê hoặc trao đổi dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn trong nội bộ tổ chức với tư cách là các đơn vị đồng kiểm soát và với:

 • Các chủ thể liên quan đang vận hành các doanh nghiệp bán hàng trực tiếp trên thế giới dưới tên Amway, tới những chủ thể mà Amway cần thiết hoặc mong muốn tiết lộ dữ liệu cá nhân cho chủ thể đó với lý do chính đáng; 
 • Nhà Phân Phối bảo trợ của bạn để cho phép liên lạc về các sản phẩm và đơn hàng liên quan đến hoạt động kinh doanh của Amway;
 • Các nhà cung cấp những giải pháp cơ sở hạ tầng hoặc nền tảng hoặc phần mềm dưới dạng dịch vụ, dịch vụ phát triển phần mềm, dịch vụ bảo trì hệ thống thông tin, dịch vụ quản lý hồ sơ hoặc dịch vụ tiếp thị; 
 • Các nhà cung cấp dịch vụ giao nhận; 
 • Các nhà cung cấp dịch vụ giao dịch tài chính;  
 • Các cơ quan chính phủ hoặc các bên thứ ba khác, nếu được yêu cầu hoặc cho phép bởi luật pháp hoặc trường hợp cần thiết với lý do chính đáng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, tài sản hoặc sự an toàn của bạn, những người khác hoặc chính chúng tôi. 

Chuyển dữ liệu quốc tế


Chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân thu thập được về bạn cho các chủ thể trong tổ chức Amway, cũng như cho các bên thứ ba cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt cho chúng tôi. Một số công ty và nhà cung cấp dịch vụ trong số này được đặt tại các quốc gia khác, ngoài quốc gia mà dữ liệu cá nhân được thu thập ban đầu.   Luật pháp của những quốc gia đó có thể không có cùng cấp độ bảo vệ dữ liệu giống như quốc gia mà ban đầu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân.  Khi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến các quốc gia khác, chúng tôi sẽ bảo vệ dữ liệu cá nhân đó như được mô tả trong Thông báo về quyền riêng tư này và theo luật hiện hành.


Cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân 


Chúng tôi duy trì các biện pháp kỹ thuật thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý nhằm chống lại hành vi phá hủy, làm mất, thay đổi, truy cập, tiết lộ hoặc sử dụng một cách vô tình, bất hợp pháp hoặc trái phép. 


Thời hạn chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân


 Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành các mục đích khi thu thập dữ liệu (xem phần “Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân thu thập được” bên trên), trừ khi luật pháp cho phép hoặc có yêu cầu khác.  Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ chi tiết được cung cấp bên dưới nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc lưu trữ dữ liệu của chúng tôi.  


 Liên kết dẫn tới các trang web khác


Trang web có thể chứa những liên kết dẫn tới các trang web do các bên thứ ba duy trì, có thông tin và cách thực hành quyền riêng tư khác với của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với những thông tin hoặc cách thực hành quyền riêng tư do các bên thứ ba đó áp dụng. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc các điều khoản về quyền riêng tư của tất cả các trang web của bên thứ ba trước khi sử dụng các trang web đó hoặc gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào hay bất kỳ thông tin nào khác trên hoặc thông qua các trang web đó.


 Việc cập nhật Thông báo về quyền riêng tư này


Amway có thể cập nhật Thông báo về quyền riêng tư này bất kỳ lúc nào và thông báo cho bạn về mọi nội dung thay đổi quan trọng bằng bản tin thông báo trên trang web của chúng tôi, trong các công bố chính thức của Amway hoặc thông qua các kênh liên lạc thích hợp khác. Toàn bộ nội dung thay đổi sẽ có hiệu lực từ ngày công bố, trừ khi có lưu ý khác được cung cấp trong thông báo này.


 Đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân


Công ty TNHH Amway Việt Nam, đơn vị chịu trách nhiệm của website www.amway.com.vn, được thành lập hợp pháp theo pháp luật Việt Nam với mã số doanh nghiệp là 3600817381.Địa chỉ: Số 18 VSIP II-A, Đường số 30, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 1800 1700

Email: vnhelpdesk@amway.com.vn


Quyền của bạn


Theo các quy định pháp luật liên quan, bạn có các quyền bảo vệ dữ liệu sau: 


Quyền truy cập


Bạn có quyền nhận được xác nhận về việc dữ liệu cá nhân của bạn có đang được xử lý hay không và nếu có thì bạn sẽ được truy cập vào dữ liệu cá nhân đó. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp bản sao dữ liệu cá nhân của bạn. 


Quyền đính chính


Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại dữ liệu cá nhân về bạn mà bạn cho là không chính xác. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi hoàn thiện dữ liệu mà bạn cho là chưa hoàn thiện. Bạn luôn luôn được hưởng quyền này. 


 Quyền xóa bỏ 


Quyền này còn được gọi là ‘quyền được lãng quên’ và, nói một cách dễ hiểu, bạn được phép yêu cầu xóa hoặc loại bỏ dữ liệu của mình khi chúng tôi không có lý do thuyết phục để tiếp tục sử dụng dữ liệu đó. Quyền xóa bỏ này không được áp dụng trong trường hợp chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải lưu giữ dữ liệu của bạn và các trường hợp cần thiết khác.


Quyền hạn chế xử lý 


Trong một số trường hợp, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.


Quyền di chuyển dữ liệu 


Quyền này chỉ áp dụng cho dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chuyển dữ liệu bạn đã cung cấp sang cho một tổ chức khác hoặc cung cấp dữ liệu cho bạn. 


Quyền rút lại sự chấp thuận


Nếu đã chấp thuận cho chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của mình, bạn có quyền rút lại sự chấp thuận của bạn vào bất kỳ thời điểm nào. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý đã được thực hiện dựa trên chấp thuận của bạn trước khi được rút lại.


Quyền phản đối 


Khi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì mục đích theo đuổi lợi ích hợp pháp của chúng tôi, bạn có quyền phản đối việc xử lý đó vào bất kỳ thời điểm nào.  Nếu bạn phản đối, chúng tôi sẽ ngừng xử lý dữ liệu, trừ trường hợp chúng tôi có lý do chính đáng và hợp pháp để tiếp tục sử dụng dữ liệu của bạn.  

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua vnhelpdesk@amway.com.vn hoặc số hotline 1900 1700.


Quyền gửi khiếu nại


Nếu bạn lo ngại về cách thức chúng tôi sử dụng hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 1900 1700 hoặc qua e-mail vnhelpdesk@amway.com.vn.

Việc khiếu nại của bạn sẽ được thực hiện theo Chính sách và quy trình Giải quyết khiếu nại của Amway. Chi tiết vui lòng xem tại đây https://www.amway.com.vn/vn/CS-&-Quy-trinh-khieu-nai

Nếu bạn vẫn chưa hài lòng sau khi nhận phản hồi của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với Văn phòng phụ trách quyền riêng tư toàn cầu của chúng tôi qua email PrivacyOffice@amway.com. Bạn cũng có quyền khiếu nại đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam về việc bảo vệ dữ liệu.


Cách liên hệ với chúng tôi


Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Thông báo về quyền riêng tư này, nếu bạn muốn cập nhật thông tin chúng tôi có về bạn, hoặc nếu bạn muốn thực hiện quyền bảo vệ dữ liệu của mình, bạn có thể liên hệ với Công ty TNHH Amway Việt Nam qua e-mail vnhelpdesk@amway.com.vn hoặc thông qua đường dây nóng 1900 1700.


Nếu bạn vẫn chưa hài lòng sau khi nhận phản hồi, bạn có thể liên hệ Văn phòng phụ trách quyền riêng tư của tập đoàn Amway qua e-mail (PrivacyOffice@amway.com).

3. QUYỀN RIÊNG TƯ ĐỐI VỚI NHÀ PHÂN PHỐI CỦA AMWAY


Thông báo về quyền riêng tư/cookie đối với Khách truy cập Trang web của Amway

Thông báo về quyền riêng tư này mô tả cách Amway International Inc. (“AII”) (7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 49355, United States) và Công ty TNHH Amway Việt Nam (Số 18 VSIP II-A, Đường số 30, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam) (gọi chung là “Amway” hoặc “chúng tôi”) sử dụng dữ liệu cá nhân thu thập được và nhận được từ các Nhà Phân Phối của Amway (“NPP” hoặc “bạn”).  Thông báo này mô tả cách chúng tôi thu thập hoặc nhận dữ liệu cá nhân của bạn, các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý, cách chúng tôi sử dụng, chia sẻ và bảo vệ những dữ liệu này, thời hạn chúng tôi lưu trữ dữ liệu, quyền của bạn liên quan tới việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và cách thức để bạn liên lạc với chúng tôi về việc thực thi quyền riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi đóng vai trò là các đơn vị đồng kiểm soát liên quan tới dữ liệu cá nhân của bạn.


Cách chúng tôi thu thập và nhận dữ liệu cá nhân từ bạn 


Khi yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của mình, chúng tôi sẽ cho biết liệu việc cung cấp dữ liệu cá nhân đó là một yêu cầu theo luật định hoặc hợp đồng, hay đó có phải là một yêu cầu cần thiết để ký kết và/hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện hợp đồng, cũng như liệu bạn có nghĩa vụ cung cấp dữ liệu cá nhân hay không và hậu quả có thể xảy ra nếu không cung cấp dữ liệu cá nhân.


 Amway thu thập và nhận dữ liệu cá nhân từ các NPP theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như:


Đăng ký. Amway thu thập dữ liệu cá nhân của bạn thông qua Hợp đồng Nhà Phân Phối mà bạn hoàn thành và gửi cho chúng tôi dưới dạng văn bản giấy hoặc điện tử thông qua các trang web của Amway (“Trang web”) để trở thành NPP. 


 Đăng nhập với tư cách NPP. Nếu bạn đăng nhập với tư cách NPP trên Trang web, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng Trang web.  Ví dụ, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân khi bạn mua sản phẩm. 


 Liên hệ với chúng tôi. Khi bạn liên hệ với chúng tôi thông qua nhiều kênh giao tiếp khác nhau được cung cấp trên trang “Liên hệ chúng tôi” thuộc Trang web, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân và những thông tin khác mà bạn cung cấp. Ví dụ về những dữ liệu cá nhân này bao gồm địa chỉ e-mail, số điện thoại hoặc biểu mẫu trực tuyến.


Loại dữ liệu cá nhân chúng tôi xử lý


 • Chúng tôi xử lý các loại dữ liệu cá nhân sau đây liên quan tới bạn:
 • Thông tin liên hệ (ví dụ, tên, địa chỉ thường trú, địa chỉ liên lạc, địa chỉ giao hàng, địa chỉ thư tín hoặc địa chỉ e-mail, tên người dùng mạng xã hội, số fax và số điện thoại);
 • Những thông tin nhân khẩu học như giới tính, độ tuổi, quốc tịch, nghề nghiệp, ngày sinh và nơi sinh;
 • Tình trạng hôn nhân;
 • Mã số thành viên và thông tin đăng nhập hoặc truy cập của NPP (chẳng hạn như Amway ID và mật khẩu);
 • Thông tin định danh công dân, chẳng hạn như hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân/ căn cước công dân (bao gồm số, ngày cấp, nơi cấp và ngày hết hạn), mã số thuế hoặc số bảo hiểm xã hội trong phạm vi luật pháp hiện hành cho phép hay yêu cầu hoặc nếu cần thiết để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng;
 • Thông tin thanh toán trong chừng mực được cung cấp và cho phép (ví dụ, tài khoản ngân hàng, số thẻ ghi nợ hoặc số thẻ tín dụng, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán);
 • Thông tin về thành tích và hoạt động bảo trợ của NPP (ví dụ, cấp bậc, trạng thái hoạt động, thành tích cá nhân và thành tích nhóm theo Kế hoạch trả thưởng của Amway, Lịch sử hoa hồng và tuyến bảo trợ tại Amway); 
 • Sản phẩm yêu thích, thói quen mua hàng, lịch sử mua hàng và hành vi chi tiêu; và
 • Cách thức liên lạc.

Chúng tôi có thể xử lý các dữ liệu cá nhân khác chỉ trong những trường hợp ngoại lệ. Nếu cần xử lý các loại dữ liệu cá nhân khác về bạn, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bạn được thông báo về việc xử lý những dữ liệu cá nhân đó và đảm bảo cơ sở pháp lý hợp lệ để thực hiện việc đó (ví dụ, sự chấp thuận của bạn).

Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân thu thập được 

Chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết:

 • Để thực hiện thỏa thuận của bạn với chúng tôi hoặc để thực hiện các hành động cụ thể theo yêu cầu của bạn trước khi đồng ý thỏa thuận với chúng tôi, bao gồm:
  • Quản lý mối quan hệ của bạn với chúng tôi với tư cách là một NPP, kể từ thời điểm đăng ký ban đầu và trong suốt thời gian bạn làm NPP; 
  • Thúc đẩy và duy trì mối quan hệ giữa bạn và tuyến dưới của bạn;
  • Tạo và quản lý tài khoản (trực tuyến) của bạn; 
  • Giải quyết những bình luận hoặc thắc mắc của bạn;
  • Xử lý các đơn hàng sản phẩm hoặc dịch vụ (nếu có) của bạn;
  • Thực hiện nghĩa vụ hỗ trợ về kinh doanh và sản phẩm của chúng tôi với bạn;
  • Trao đổi với bạn về sản phẩm hoặc dịch vụ (nếu có) mà chúng tôi cung cấp hoặc dự định cung cấp;
  • Đánh giá thành tích của bạn theo Hợp đồng Nhà Phân Phối với chúng tôi;
  • Cung cấp thông tin về thành tích kinh doanh cho bạn;
  • Cung cấp thông tin liên hệ, thông tin định danh doanh nghiệp và thông tin về thành tích kinh doanh của bạn tới NPP tuyến trên, và thông tin liên hệ tới NPP tuyến dưới để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của bạn với Amway; 
  • Thực hiện các hoạt động kế toán, kiểm toán, lập hóa đơn và thu tiền;
  • Thực thi các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng bao gồm, nhưng không giới hạn ở Quy tắc ứng xử hiện hành của Amway.
 • Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, bao gồm:
  • Tuân thủ các quy định khi pháp luật yêu cầu chúng tôi lưu giữ hồ sơ; và
  • Tuân thủ bất kỳ luật nào khác áp dụng cho chúng tôi.
 • Để phục vụ các lợi ích hợp pháp của chúng tôi, bao gồm: 
 • Vận hành, đánh giá và cải thiện sản phẩm, hoạt động kinh doanh và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm:
 • Theo dõi và phân tích cách bạn sử dụng sản phẩm, tài liệu và/hoặc dịch vụ;
 • Hủy nhận dạng dữ liệu cá nhân của bạn để tiến hành phân tích trên những thông tin không xác định danh tính của bạn; và
 • Phát triển những sản phẩm và dịch vụ mới (nếu có); 
 • Theo dõi, ghi chép và đánh giá việc bạn tham gia các chương trình đào tạo, cuộc họp và sự kiện của Amway; 
 • Ngăn chặn và bảo vệ bạn, chúng tôi và những người khác khỏi gian lận, giao dịch trái phép, khiếu nại và các trách nhiệm pháp lý khác;
 • Đảm bảo tuân thủ các chính sách của công ty và tiêu chuẩn ngành; và 
 • Xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích quản trị nội bộ. 

Khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho những mục đích này, chúng tôi đã thận trọng cân bằng giữa lợi ích hợp pháp của tổ chức chúng tôi với quyền bảo vệ dữ liệu của bạn. Bạn có thể nhận thêm thông tin bằng cách liên hệ với chúng tôi qua vnhelpdesk@amway.com.vn hoặc số hotline 1900 1700.

Cách chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân

Amway không bán, cho thuê hoặc trao đổi dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn trong nội bộ tổ chức với tư cách là các đơn vị đồng kiểm soát và với:

 • Các chủ thể liên quan đang vận hành các doanh nghiệp bán hàng trực tiếp trên thế giới dưới tên Amway, tới những chủ thể mà Amway cần thiết hoặc mong muốn tiết lộ dữ liệu cá nhân cho chủ thể đó với lý do chính đáng; 
 • Các NPP khác để hỗ trợ việc kinh doanh của bạn với Amway; 
 • Các nhà cung cấp những giải pháp cơ sở hạ tầng hoặc nền tảng hoặc phần mềm dưới dạng dịch vụ, dịch vụ phát triển phần mềm, dịch vụ bảo trì hệ thống thông tin, dịch vụ quản lý hồ sơ hoặc dịch vụ tiếp thị; 
 • Các nhà cung cấp dịch vụ giao nhận; 
 • Các nhà cung cấp dịch vụ giao dịch tài chính; và 
 • Các cơ quan chính phủ hoặc các bên thứ ba khác, nếu được yêu cầu hoặc cho phép bởi luật pháp hoặc trường hợp cần thiết với lý do chính đáng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, tài sản hoặc sự an toàn của bạn, những người khác hoặc chính chúng tôi. 

Chuyển dữ liệu quốc tế


Chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân thu thập được về bạn cho các chủ thể trong tổ chức Amway, cũng như cho các bên thứ ba cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt cho chúng tôi. Một số công ty và nhà cung cấp dịch vụ trong số này được đặt tại các quốc gia khác, ngoài quốc gia mà dữ liệu cá nhân được thu thập ban đầu.   Luật pháp của những quốc gia đó có thể không có cùng cấp độ bảo vệ dữ liệu giống như quốc gia mà ban đầu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân.  Khi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến các quốc gia khác, chúng tôi sẽ bảo vệ dữ liệu cá nhân đó như được mô tả trong Thông báo về quyền riêng tư này và theo luật hiện hành.


Cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân 


Chúng tôi duy trì các biện pháp kỹ thuật thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý nhằm chống lại hành vi phá hủy, làm mất, thay đổi, truy cập, tiết lộ hoặc sử dụng một cách vô tình, bất hợp pháp hoặc trái phép. 


Thời hạn chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân


 Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành các mục đích khi thu thập dữ liệu (xem phần “Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân thu thập được” bên trên), trừ khi luật pháp cho phép hoặc có yêu cầu khác.  Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ chi tiết được cung cấp bên dưới nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc lưu trữ dữ liệu của chúng tôi.  


 Liên kết dẫn tới các trang web khác


Trang web có thể chứa những liên kết dẫn tới các trang web do các bên thứ ba duy trì, có thông tin và cách thực hành quyền riêng tư khác với của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với những thông tin hoặc cách thực hành quyền riêng tư do các bên thứ ba đó áp dụng. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc các điều khoản về quyền riêng tư của tất cả các trang web của bên thứ ba trước khi sử dụng các trang web đó hoặc gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào hay bất kỳ thông tin nào khác trên hoặc thông qua các trang web đó.


 Việc cập nhật Thông báo về quyền riêng tư này


Amway có thể cập nhật Thông báo về quyền riêng tư này bất kỳ lúc nào và thông báo cho bạn về mọi nội dung thay đổi quan trọng bằng bản tin thông báo trên trang web của chúng tôi, trong các công bố chính thức của Amway hoặc thông qua các kênh liên lạc thích hợp khác. Toàn bộ nội dung thay đổi sẽ có hiệu lực từ ngày công bố, trừ khi có lưu ý khác được cung cấp trong thông báo này.


 Đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân


Công ty TNHH Amway Việt Nam, đơn vị chịu trách nhiệm của website www.amway.com.vn, được thành lập hợp pháp theo pháp luật Việt Nam với mã số doanh nghiệp là 3600817381.Địa chỉ: Số 18 VSIP II-A, Đường số 30, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 1800 1700

Email: vnhelpdesk@amway.com.vn


Quyền của bạn


Theo các quy định pháp luật liên quan, bạn có các quyền bảo vệ dữ liệu sau: 


Quyền truy cập


Bạn có quyền nhận được xác nhận về việc dữ liệu cá nhân của bạn có đang được xử lý hay không và nếu có thì bạn sẽ được truy cập vào dữ liệu cá nhân đó. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp bản sao dữ liệu cá nhân của bạn. 


Quyền đính chính


Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại dữ liệu cá nhân về bạn mà bạn cho là không chính xác. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi hoàn thiện dữ liệu mà bạn cho là chưa hoàn thiện. Bạn luôn luôn được hưởng quyền này. 


 Quyền xóa bỏ 


Quyền này còn được gọi là ‘quyền được lãng quên’ và, nói một cách dễ hiểu, bạn được phép yêu cầu xóa hoặc loại bỏ dữ liệu của mình khi chúng tôi không có lý do thuyết phục để tiếp tục sử dụng dữ liệu đó. Quyền xóa bỏ này không được áp dụng trong trường hợp chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải lưu giữ dữ liệu của bạn và các trường hợp cần thiết khác.


Quyền hạn chế xử lý 


Trong một số trường hợp, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.


Quyền di chuyển dữ liệu 


Quyền này chỉ áp dụng cho dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chuyển dữ liệu bạn đã cung cấp sang cho một tổ chức khác hoặc cung cấp dữ liệu cho bạn. 


Quyền rút lại sự chấp thuận


Nếu đã chấp thuận cho chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của mình, bạn có quyền rút lại sự chấp thuận của bạn vào bất kỳ thời điểm nào. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý đã được thực hiện dựa trên chấp thuận của bạn trước khi được rút lại.


Quyền phản đối 


Khi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì mục đích theo đuổi lợi ích hợp pháp của chúng tôi, bạn có quyền phản đối việc xử lý đó vào bất kỳ thời điểm nào.  Nếu bạn phản đối, chúng tôi sẽ ngừng xử lý dữ liệu, trừ trường hợp chúng tôi có lý do chính đáng và hợp pháp để tiếp tục sử dụng dữ liệu của bạn.  

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua vnhelpdesk@amway.com.vn hoặc số hotline 1900 1700.


Quyền gửi khiếu nại


Nếu bạn lo ngại về cách thức chúng tôi sử dụng hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 1900 1700 hoặc qua e-mail vnhelpdesk@amway.com.vn.

Việc khiếu nại của bạn sẽ được thực hiện theo Chính sách và quy trình Giải quyết khiếu nại của Amway. Chi tiết vui lòng xem tại đây https://www.amway.com.vn/vn/CS-&-Quy-trinh-khieu-nai

Nếu bạn vẫn chưa hài lòng sau khi nhận phản hồi của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với Văn phòng phụ trách quyền riêng tư toàn cầu của chúng tôi qua email PrivacyOffice@amway.com. Bạn cũng có quyền khiếu nại đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam về việc bảo vệ dữ liệu.


Cách liên hệ với chúng tôi


Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Thông báo về quyền riêng tư này, nếu bạn muốn cập nhật thông tin chúng tôi có về bạn, hoặc nếu bạn muốn thực hiện quyền bảo vệ dữ liệu của mình, bạn có thể liên hệ với Công ty TNHH Amway Việt Nam qua e-mail vnhelpdesk@amway.com.vn hoặc thông qua đường dây nóng 1900 1700.


Nếu bạn vẫn chưa hài lòng sau khi nhận phản hồi, bạn có thể liên hệ Văn phòng phụ trách quyền riêng tư của tập đoàn Amway qua e-mail (PrivacyOffice@amway.com).