Quyền riêng tư & bảo mật

       

THÔNG BÁO QUYỀN RIÊNG TƯ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NHÀ PHÂN PHỐI CỦA AMWAY 

Thông Báo Quyền Riêng Tư này mô tả cách Công ty TNHH Amway Việt Nam (Số 18 VSIP II-A, Đường số 30, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam) (gọi chung là “Amway Việt Nam” hoặc “chúng tôi”) sử dụng dữ liệu cá nhân thu thập được và nhận được từ các Khách Hàng Nhà Phân Phối (“Khách Hàng Nhà Phân Phối” hoặc “bạn”).  Thông báo này mô tả cách chúng tôi thu thập hoặc nhận dữ liệu cá nhân của bạn, các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý, cách chúng tôi sử dụng, chia sẻ và bảo vệ những dữ liệu này, thời hạn chúng tôi lưu trữ dữ liệu, quyền của bạn liên quan tới việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và cách thức để bạn liên lạc với chúng tôi về việc thực thi quyền riêng tư của chúng tôi. 

1. Cách thức Amway Việt Nam thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân từ Khách Hàng Nhà Phân Phối

Amway Việt Nam thu thập và nhận dữ liệu cá nhân từ bạn theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như:

Đăng ký: Amway Việt Nam thu thập dữ liệu cá nhân của bạn thông qua Phiếu đăng ký thông tin làm Khách Hàng Nhà Phân Phối mà bạn hoàn thành và gửi cho Amway Việt Nam dưới dạng văn bản giấy hoặc điện tử thông qua các trang web của Amway Việt Nam (“Trang web”) để trở thành Khách Hàng Nhà Phân Phối của Amway Việt Nam. 

Đăng nhập với tư cách Khách Hàng Nhà Phân Phối: Nếu bạn đăng nhập với tư cách Khách Hàng Nhà Phân Phối trên Trang web, Amway Việt Nam sẽ thu thập dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho Amway Việt Nam trong quá trình sử dụng Trang web. Ví dụ, Amway Việt Nam sẽ thu thập dữ liệu cá nhân khi bạn mua sản phẩm hoặc dịch vụ, v.v. 

Liên hệ với Amway Việt Nam: Khi bạn liên hệ với Amway Việt Nam thông qua nhiều kênh giao tiếp khác nhau được cung cấp ở mục “Bạn cần hỗ trợ?” hoặc mục “Liên hệ” thuộc Trang web, Amway Việt Nam sẽ thu thập dữ liệu cá nhân và những thông tin khác mà bạn cung cấp. Ví dụ về những dữ liệu cá nhân này bao gồm địa chỉ e-mail, số điện thoại, các nội dung cung cấp cho Tổng đài Amway Việt Nam, hoặc biểu mẫu trực tuyến, v.v.

Nếu bạn cung cấp thông tin cá nhân của một người khác (ví dụ như thành viên gia đình, …) cho Amway Việt Nam, bạn cam đoan và bảo đảm với Amway Việt Nam rằng bạn đã thông báo cho người đó về các hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân theo Thông Báo Quyền Riêng Tư này hoặc đã cho người đó xem một bản sao của Thông Báo Quyền Riêng Tư này và nhận được sự đồng ý chính đáng của người đó theo quy định của pháp luật hiện hành trước khi chia sẻ thông tin cá nhân của người đó với Amway Việt Nam, hoặc áp dụng các cơ sở hợp pháp khác để đảm bảo rằng Amway Việt Nam có thể thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bên thứ ba nói trên. Bạn sẽ bồi thường cho Amway Việt Nam mọi chi phí, thiệt hại hoặc tổn thất phát sinh cho Amway Việt Nam do bạn không tuân thủ quy định này.

2. Loại dữ liệu cá nhân Amway Việt Nam xử lý

2.1. Amway Việt Nam xử lý các loại dữ liệu cá nhân cơ bản sau đây liên quan tới Khách Hàng Nhà Phân Phối:

•    Thông tin liên hệ (ví dụ, tên, địa chỉ thường trú, địa chỉ liên lạc, địa chỉ giao hàng, địa chỉ thư tín hoặc địa chỉ e-mail, tên người dùng/tài khoản mạng xã hội, số fax và số điện thoại);

•    Những thông tin nhân khẩu học như giới tính, độ tuổi, quốc tịch, nghề nghiệp, ngày sinh và nơi sinh, ngày mất hoặc mất tích;

•    Tình trạng hôn nhân, thông tin về mối quan hệ gia đình;

•    Mã số thành viên và thông tin đăng nhập hoặc truy cập của Khách Hàng Nhà Phân Phối (chẳng hạn như Amway ID và mật khẩu);

•    Thông tin định danh công dân, chẳng hạn như số định danh cá nhân, hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân/ căn cước công dân (bao gồm số, ngày cấp, nơi cấp và ngày hết hạn), số biển số xe, mã số thuế hoặc số bảo hiểm xã hội trong phạm vi luật pháp hiện hành cho phép hay yêu cầu hoặc nếu cần thiết để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng;

•    Hình ảnh của Khách Hàng Nhà Phân Phối;

•    Thông tin về tài khoản số của Khách Hàng Nhà Phân Phối; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;

•    Thông tin thanh toán trong chừng mực được cung cấp và cho phép (ví dụ, tài khoản ngân hàng, số thẻ ghi nợ hoặc số thẻ tín dụng, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán);

•    Sản phẩm yêu thích, thói quen mua hàng, lịch sử mua hàng và hành vi chi tiêu;

•    Cách thức liên lạc; và

•    Các thông tin dữ liệu cá nhân cơ bản khác gắn liền với cá nhân Khách Hàng Nhà Phân Phối.

2.2. Amway Việt Nam có thể xử lý các dữ liệu cá nhân khác ngoài Mục 2.1 nêu trên chỉ trong những trường hợp ngoại lệ. Nếu cần xử lý các loại dữ liệu cá nhân khác về bạn, Amway Việt Nam sẽ đảm bảo rằng bạn được thông báo về việc xử lý những dữ liệu cá nhân đó và đảm bảo cơ sở pháp lý hợp lệ để thực hiện việc đó (ví dụ, sự chấp thuận của bạn).

3. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân Khách Hàng Nhà Phân Phối

Amway Việt Nam chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết và cho các mục đích sau:

3.1. Để thực hiện thỏa thuận của bạn với Amway Việt Nam hoặc để thực hiện các hành động cụ thể theo yêu cầu của bạn trước khi đồng ý thỏa thuận với Amway Việt Nam, bao gồm:

•    Quản lý mối quan hệ của bạn với Amway Việt Nam với tư cách là một Khách Hàng Nhà Phân Phối, kể từ thời điểm đăng ký ban đầu và trong suốt thời gian bạn làm Khách Hàng Nhà Phân Phối; 

•    Tạo và quản lý tài khoản (trực tuyến) của bạn; 

•    Giải quyết những bình luận hoặc thắc mắc của bạn;

•    Xử lý các đơn hàng sản phẩm hoặc dịch vụ (nếu có) của bạn;

•    Thực hiện nghĩa vụ hỗ trợ của Amway Việt Nam với bạn;

•    Trao đổi thông tin với bạn;

•    Giúp bạn liên hệ với Nhà Phân Phối bảo trợ (bao gồm cung cấp tên, địa chỉ, số điện thoại, hoặc địa chỉ e-mail, các giao dịch mua hàng và lịch sử mua hàng của bạn cho Nhà Phân Phối).

•    Thực hiện các hoạt động kế toán, kiểm toán, lập hóa đơn và thu tiền;

•    Thực thi các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận.

3.2. Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của Amway Việt Nam, bao gồm:

•    Tuân thủ các quy định khi pháp luật yêu cầu Amway Việt Nam lưu giữ hồ sơ, báo cáo hoạt động kinh doanh, cung cấp thông tin cho các yêu cầu kiểm tra, thanh tra; và

•    Tuân thủ bất kỳ luật nào khác áp dụng cho Amway Việt Nam.

3.3. Để phục vụ các lợi ích hợp pháp của Amway Việt Nam, bao gồm: 

•    Vận hành, đánh giá và cải thiện sản phẩm, hoạt động kinh doanh và dịch vụ của Amway Việt Nam, bao gồm:

o    Theo dõi và phân tích cách bạn sử dụng sản phẩm, tài liệu và/hoặc dịch vụ;

o    Hủy nhận dạng dữ liệu cá nhân của bạn để tiến hành phân tích trên những thông tin không xác định danh tính của bạn; và

o    Phát triển những sản phẩm và dịch vụ mới (nếu có); 

•    Theo dõi, ghi chép và đánh giá việc bạn tham gia các chương trình đào tạo, cuộc họp và sự kiện của Amway; 

•    Ngăn chặn và bảo vệ bạn, Amway Việt Nam và những người khác khỏi gian lận, giao dịch trái phép, khiếu nại và các trách nhiệm pháp lý khác;

•    Đảm bảo tuân thủ các chính sách của công ty và tiêu chuẩn ngành; và 

•    Xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích quản trị nội bộ. 

Khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho những mục đích nêu trên, Amway Việt Nam đã thận trọng cân bằng giữa lợi ích hợp pháp của tổ chức Amway Việt Nam với quyền bảo vệ dữ liệu của bạn. Bạn có thể nhận thêm thông tin bằng cách liên hệ với Amway Việt Nam qua vnhelpdesk@amway.com.vn hoặc số hotline 1800 1700.

4. Tổ chức, cá nhân được xử lý dữ liệu cá nhân Khách Hàng Nhà Phân Phối

Amway Việt Nam không bán hoặc cho thuê dữ liệu cá nhân của bạn. Amway Việt Nam chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn trong nội bộ tổ chức và với:

•    Các chủ thể liên quan đang vận hành các doanh nghiệp bán hàng trực tiếp trên thế giới dưới tên Amway, tới những chủ thể mà Amway cần thiết hoặc mong muốn tiết lộ dữ liệu cá nhân cho chủ thể đó với lý do chính đáng; 

•    Nhà Phân Phối bảo trợ của bạn để cho phép liên lạc về các sản phẩm và đơn hàng liên quan đến hoạt động kinh doanh của Amway; 

•    Các nhà cung cấp những giải pháp cơ sở hạ tầng hoặc nền tảng hoặc phần mềm dưới dạng dịch vụ, dịch vụ phát triển phần mềm, dịch vụ bảo trì hệ thống thông tin, dịch vụ quản lý/ tiếp nhận/ xử lý hồ sơ hoặc dịch vụ tiếp thị; 

•    Các nhà cung cấp dịch vụ giao nhận; 

•    Các nhà cung cấp dịch vụ giao dịch tài chính;

•    Các đối tác kinh doanh, đối tác tiềm năng, nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài, đại lý, nhà thầu phụ khác (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các tổ chức tài chính, kiểm toán viên, kiểm toán viên bên ngoài, cố vấn pháp lý, cố vấn thuế hoặc các cố vấn hoặc chuyên gia khác; nhà cung cấp phương tiện truyền thông xã hội trực tuyến); và

•    Các cơ quan nhà nước hoặc các bên thứ ba khác, nếu được yêu cầu hoặc cho phép bởi luật pháp hoặc trường hợp cần thiết với lý do chính đáng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, tài sản hoặc sự an toàn của bạn, những người khác hoặc chính Amway Việt Nam. 

5. Chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài

Amway Việt Nam chuyển dữ liệu cá nhân thu thập được về bạn cho các chủ thể trong tổ chức Amway, cũng như cho các bên thứ ba cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt cho Amway Việt Nam. Một số công ty và nhà cung cấp dịch vụ trong số này được đặt tại các quốc gia khác, ngoài quốc gia mà dữ liệu cá nhân được thu thập ban đầu. Luật pháp của những quốc gia đó có thể không có cùng cấp độ bảo vệ dữ liệu giống như quốc gia mà ban đầu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân.  Khi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến các quốc gia khác, Amway Việt Nam sẽ bảo vệ dữ liệu cá nhân đó như được mô tả trong Thông Báo Quyền Riêng Tư này và theo quy định pháp luật hiện hành.

6. Cách thức Amway Việt Nam bảo vệ dữ liệu cá nhân Khách Hàng Nhà Phân Phối

Amway Việt Nam duy trì các biện pháp kỹ thuật thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân mà Amway Việt Nam xử lý nhằm chống lại hành vi phá hủy, làm mất, thay đổi, truy cập, tiết lộ hoặc sử dụng một cách vô tình, bất hợp pháp hoặc trái phép. 

Vì không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn tuyệt đối, Amway Việt Nam không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối cho thông tin cá nhân của bạn và có thể mặc dù Amway Việt Nam đã thực hiện các biện pháp bảo mật thì một bên thứ ba có thể lấy thông tin cá nhân của bạn và sử dụng thông tin cá nhân đó vì những lý do bất chính.

Bạn cần phải thông báo ngay cho Amway Việt Nam khi phát hiện bất kỳ sự cố bảo mật nào và thực hiện các hành động cần thiết, nếu có thể, để giảm thiểu tác động và hậu quả có thể xảy ra của sự cố bảo mật. Amway Việt Nam bảo lưu quyền được miễn trừ mọi trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất và thiệt hại nào phát sinh từ sự sơ suất và không tuân thủ nghĩa vụ này của bạn.

7. Thời hạn Amway Việt Nam xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân Khách Hàng Nhà Phân Phối

Amway Việt Nam sẽ xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn ngay từ thời điểm thu thập và nhận dữ liệu cá nhân từ bạn cho đến khi hoàn thành các mục đích thu thập dữ liệu (xem Mục “3. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân Khách Hàng Nhà Phân Phối” bên trên), trừ khi luật pháp cho phép hoặc có yêu cầu khác.  

8. Liên kết dẫn tới các trang web khác

Trang web có thể chứa những liên kết dẫn tới các trang web do các bên thứ ba duy trì, có thông tin và cách thực hành quyền riêng tư/ xử lý dữ liệu cá nhân khác với của Amway Việt Nam. Amway Việt Nam không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với những thông tin hoặc cách thực hành quyền riêng tư/ xử lý dữ liệu cá nhân do các bên thứ ba đó áp dụng. Amway Việt Nam khuyến khích bạn đọc các điều khoản về quyền riêng tư/ xử lý dữ liệu cá nhân của tất cả các trang web của bên thứ ba trước khi sử dụng các trang web đó hoặc gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào hay bất kỳ thông tin nào khác trên hoặc thông qua các trang web đó.

9. Đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân Khách Hàng Nhà Phân Phối

Công ty TNHH Amway Việt Nam được thành lập hợp pháp theo pháp luật Việt Nam với mã số doanh nghiệp là 3600817381. Địa chỉ trụ sở chính: Số 18 VSIP II-A, Đường số 30, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 1800 1700

Email: vnhelpdesk@amway.com.vn

10. Quyền của Khách Hàng Nhà Phân Phối

Theo các quy định pháp luật liên quan, Khách Hàng Nhà Phân Phối có các quyền bảo vệ dữ liệu sau: 

Quyền được biết

Bạn có quyền được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác và Amway Việt Nam bắt buộc phải tuân theo.

Quyền đồng ý

Bạn có quyền đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ các trường hợp sau đây:

•    Trong trường hợp khẩn cấp, cần xử lý ngay dữ liệu cá nhân có liên quan để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bạn hoặc người khác. Amway Việt Nam sẽ có trách nhiệm chứng minh trường hợp này.

•    Việc công khai dữ liệu cá nhân theo quy định của luật.

•    Việc xử lý dữ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật Việt Nam.

•    Để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của bạn với Amway Việt Nam và/hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam.

•    Phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước đã được quy định theo pháp luật chuyên ngành.

Quyền truy cập

Bạn có quyền được truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình sau khi đã được Amway Việt Nam thu thập theo sự đồng ý của bạn, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác.

Quyền rút lại sự đồng ý

Nếu đã đồng ý cho Amway Việt Nam xử lý dữ liệu cá nhân của mình, bạn có quyền rút lại sự đồng ý của bạn vào bất kỳ thời điểm nào, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý đã được thực hiện dựa trên sự đồng ý của bạn trước khi được rút lại.

Việc rút lại sự đồng ý của bạn phải được thể hiện ở một định dạng có thể được in, sao chép bằng văn bản, bao gồm cả dưới dạng điện tử hoặc định dạng kiểm chứng được.

Quyền xóa dữ liệu

Bạn được xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình trong các trường hợp sau:

•    Nhận thấy không còn cần thiết cho mục đích thu thập đã đồng ý và chấp nhận các thiệt hại có thể xảy ra khi yêu cầu xóa dữ liệu;

•    Rút lại sự đồng ý;

•    Phản đối việc xử lý dữ liệu và Amway Việt Nam không có lý do chính đáng để tiếp tục xử lý;

•    Dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý không đúng với mục đích đã đồng ý hoặc việc xử lý dữ liệu cá nhân là vi phạm quy định của pháp luật;

•    Dữ liệu cá nhân của bạn phải xóa theo quy định của pháp luật.

Việc xóa dữ liệu sẽ không áp dụng khi có đề nghị của bạn trong các trường hợp:

•    Pháp luật quy định không cho phép xóa dữ liệu;

•    Dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền với mục đích phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật;

•    Dữ liệu cá nhân đã được công khai theo quy định của pháp luật;

•    Dữ liệu cá nhân được xử lý nhằm phục vụ yêu cầu pháp lý, nghiên cứu khoa học, thống kê theo quy định của pháp luật;

•    Trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật;

•    Ứng phó với tình huống khẩn cấp đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn của bạn hoặc cá nhân khác.

Quyền hạn chế xử lý dữ liệu

Bạn có quyền yêu cầu Amway Việt Nam hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác.

Quyền cung cấp dữ liệu

Bạn được yêu cầu Amway Việt Nam cung cấp cho bản thân dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác.

Amway Việt Nam sẽ không cung cấp dữ liệu cá nhân trong các trường hợp sau: 

•    Gây tổn hại tới quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội;

•    Việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn có thể ảnh hưởng tới sự an toàn, sức khỏe thể chất hoặc tinh thần của người khác;

•    Bạn không đồng ý cung cấp, cho phép đại diện hoặc ủy quyền nhận dữ liệu cá nhân.

Quyền phản đối xử lý dữ liệu

Bạn có quyền phản đối Amway Việt Nam xử lý dữ liệu cá nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị, trừ trường hợp luật pháp Việt Nam có quy định khác.  

Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện

Bạn có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nếu bạn lo ngại về cách thức Amway Việt Nam sử dụng hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, bạn có thể liên hệ với Amway Việt Nam theo số điện thoại 1800 1700 hoặc qua e-mail vnhelpdesk@amway.com.vn.

Việc khiếu nại của bạn sẽ được thực hiện theo Chính sách và quy trình Giải quyết khiếu nại của Amway. Chi tiết xem tại đây https://www.amway.com.vn/vn/CS-&;-Quy-trinh-khieu-nai

Nếu bạn vẫn chưa hài lòng sau khi nhận phản hồi của Amway Việt Nam, bạn có thể liên hệ với Văn phòng phụ trách quyền riêng tư toàn cầu của Amway qua email PrivacyOffice@amway.com. Bạn cũng có quyền khiếu nại đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam về việc bảo vệ dữ liệu.

Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại

Bạn có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật Việt Nam khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Quyền tự bảo vệ

Bạn có quyền tự bảo vệ theo quy định của Bộ luật Dân sự và các luật khác có liên quan, hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định tại Điều 11 Bộ luật Dân sự.

11. Nghĩa vụ của Khách Hàng Nhà Phân Phối

Theo các quy định pháp luật liên quan, bạn có các nghĩa vụ liên quan đến bảo vệ dữ liệu như sau:

•    Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình;

•    Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác;

•    Cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép Amway Việt Nam xử lý dữ liệu cá nhân của mình;

•    Tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân;

•    Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

12. Việc cập nhật Thông Báo Quyền Riêng Tư này

Amway Việt Nam có thể cập nhật Thông Báo Quyền Riêng Tư này bất kỳ lúc nào và thông báo cho bạn về mọi nội dung thay đổi quan trọng bằng bản tin thông báo trên trang web của chúng tôi, trong các công bố chính thức của Amway Việt Nam hoặc thông qua các kênh liên lạc thích hợp khác. Toàn bộ nội dung thay đổi sẽ có hiệu lực từ ngày công bố, trừ khi có lưu ý khác được cung cấp trong thông báo này.

13. Cách liên hệ với Amway Việt Nam

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào trong Thông Báo Quyền Riêng Tư này hoặc muốn cập nhật thông tin Amway Việt Nam có về bạn, hoặc nếu bạn muốn thực hiện quyền bảo vệ dữ liệu của mình, bạn có thể liên hệ với Amway Việt Nam qua e-mail vnhelpdesk@amway.com.vn hoặc thông qua đường dây nóng 1800 1700.

Nếu bạn vẫn chưa hài lòng sau khi nhận phản hồi, bạn có thể liên hệ Văn phòng phụ trách quyền riêng tư của Amway Việt Nam qua e-mail (PrivacyOffice@amway.com).