QUY TRÌNH THANH LÝ VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG NHÀ PHÂN PHỐI 

 

 1. Đối với trường hợp Nhà Phân Phối gửi thông báo bằng văn bản cho Amway Việt Nam về việc chấm dứt Hợp đồng trước khi chấm dứt hợp đồng ít nhất là 10 ngày làm việc:
 • Bước 1Nhà Phân Phối cần nộp cho Amway Việt Nam các giấy tờ sau tối thiểu 10 ngày làm việc trước ngày dự định chấm dứt: 
 • Đơn xin chấm dứt hoạt động;
 • Thẻ thành viên;
 • Bản sao Chứng Minh Nhân Dân/ Thẻ Căn Cước Công Dân;
 • Chứng chỉ Đào Tạo Viên/ Xác nhận kiến thức pháp luật về Bán Hàng Đa Cấp do Bộ Công thương cấp (nếu có).
 • Bước 2: Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày Amway Việt Nam nhận được các tài liệu nêu tại Bước 1, Amway Việt Nam tiến hành kiểm tra thông tin trên Đơn xin chấm dứt hoạt động và các tài liệu liên quan.
 • Bước 3: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày kết thúc Bước 2, Amway Việt Nam và Nhà Phân Phối tiến hành cùng thỏa thuận, thống nhất và tất toán tất cả các khoản tiền hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà Nhà Phân Phối có quyền được hưởng từ hoạt động phân phối của mình trong mạng lưới bán hàng đa cấp của Amway Việt Nam (nếu có). Đồng thời, Nhà Phân Phối phải hoàn thành các khoản nợ của Nhà Phân Phối đối với Amway Việt Nam và tất cả các vấn đề khác có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của hai Bên (nếu có).
 • Bước 4: Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc Bước 3, các bên sẽ hoàn thành các nghĩa vụ đã thỏa thuận tại Bước 3. Sau thời hạn này, Hợp đồng được xem là đã được chấm dứt và thanh lý.
 1. Đối với trường hợp Hợp đồng Nhà Phân Phối đã hết thời hạn mà Nhà Phân Phối không tiến hành gia hạn theo quy định thì Hợp đồng Nhà Phân Phối sẽ tự động chấm dứt và thanh lý.
 2. Đối với trường hợp Nhà Phân Phối không tuân thủ quy định pháp luật về quản lý bán hàng đa cấp hoặc không tuân thủ Hợp đồng Nhà Phân Phối, Quy Tắc Hoạt Động của Amway Việt Nam, Amway Việt Nam sẽ tiến hành xử lý vi phạm được quy định tại Quy tắc 11 của Các Quy tắc ứng xử. Trong vòng 20 ngày kể từ ngày quyết định xử lý vi phạm, Amway Việt Nam sẽ tiến hành tất toán tất cả các khoản tiền hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà Nhà Phân Phối có quyền được hưởng từ hoạt động phân phối của mình trong mạng lưới bán hàng đa cấp của Amway Việt Nam (nếu có). Đồng thời, Nhà Phân Phối phải hoàn thành các khoản nợ của Nhà Phân Phối đối với Amway Việt Nam và tất cả các vấn đề khác có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của hai Bên (nếu có). Sau thời hạn này, Hợp đồng được xem là đã được chấm dứt và thanh lý.