THÔNG TIN TRẢ THƯỞNG NHÀ PHÂN PHỐI
(Cập nhật theo năm tài chính 2022)

 

# Thu nhập Mức thu nhập (VND)
1 Mức thu nhập cao nhất của Nhà phân phối 9.220.037.230
2 Mức thu nhập thấp nhất của Nhà phân phối 7.500
3 Mức thu nhập trung bình của Nhà phân phối 15.311.292