THÔNG TIN TRẢ THƯỞNG NHÀ PHÂN PHỐI
(Cập nhật theo năm tài chính 2021)

 

# Thu nhập Mức thu nhập (VND)
1 Mức thu nhập cao nhất của Nhà phân phối 6.780.061.828
3 Mức thu nhập trung bình của Nhà phân phối 12.865.971
2 Mức thu nhập thấp nhất của Nhà phân phối 50.346