THÔNG TIN TRẢ THƯỞNG NHÀ PHÂN PHỐI
(Cập nhật theo năm tài chính 2020)

 

# Thu nhập Mức thu nhập (VND)
1 Mức thu nhập cao nhất của Nhà phân phối 5.741.379.229
3 Mức thu nhập trung bình của Nhà phân phối 18.223.255
2 Mức thu nhập thấp nhất của Nhà phân phối 50.000