THÔNG TIN TRẢ THƯỞNG NHÀ PHÂN PHỐI 
(Cập nhật theo năm tài chính 2023)

# Thu nhập Mức thu nhập (VND)
1  Mức thu nhập cao nhất của Nhà phân phối 12.573.623.416
2  Mức thu nhập thấp nhất của Nhà phân phối 49.541
3  Mức thu nhập trung bình của Nhà phân phối 14.132.367