THÔNG TIN TRẢ THƯỞNG NHÀ PHÂN PHỐI
(Cập nhật theo năm tài chính 2019)

 

# Thu nhập Mức thu nhập (VND)
1 Mức thu nhập cao nhất của Nhà phân phối 3.374.773.646
3 Mức thu nhập trung bình của Nhà phân phối 26.830.611
2 Mức thu nhập thấp nhất của Nhà phân phối 50.455