BÁO CÁO TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Báo Cáo Trách Nhiệm Xã Hội (CSR Report) phản ánh cam kết của Amway Việt Nam trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững thành hành động cụ thể; ghi nhận những thành tựu mà Amway gặt hái được trong từng năm trên chặng đường phát triển tại Việt Nam.  

1.Báo cáo Trách nhiệm xã hội năm 2015
2.Báo cáo Trách nhiệm xã hội năm 2016
3.Báo cáo Trách nhiệm xã hội năm 2017
4.Báo cáo Trách nhiệm xã hội năm 2018
5.Báo cáo Trách nhiệm xã hội năm 2019
6.Báo cáo Trách nhiệm xã hội năm 2020
7.Báo cáo Trách nhiệm xã hội năm 2021

​​​​​​​