DANH SÁCH CHỨC DANH CÔNG CHỨC, CÁN BỘ

 

DANH SÁCH CÁN BỘ - LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC
(Cập nhật đến ngày 11/08/2023)

Thông báo về Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp của cán bộ, công chức xem tại tại ĐÂY

Căn cứ luật :
• LLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019;
• Nghị định 06/2010/ND-CP ngày 25/01/2010 quy định những người là công chức;
• Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
• Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 
• Các văn bản hướng dẫn thi hành, quyết định thành lập cơ quan nhà nước chuyên ngành, trang web chính thức của các cơ quan, v.v… có liên quan đến đối tượng cán bộ, công chức.

STT

DANH SÁCH CÁN BỘ VỚI CHỨC DANH QUẢN LÝ

LƯU Ý

1

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Đặc điểm chung của Cán B:
- Là công dân Việt Nam.
- Được bầu cử, phê chuẩn.
- Có Quyết định phê chuẩn giữ chức vụ và chức danh theo nhiệm kỳ.
- Trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách.
Chú ý: Các chức danh Cán Bộ không có trong danh sách này, yêu cầu ABO cung cấp Quyết định phê chuẩn và liên hệ lại Legal để kiểm tra và xác nhận.

2

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

3

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố, quận, huyện, thi xã, thị trấn.

4

Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố, quận, huyện, thi xã, thị trấn.

5

Đại biểu Hội đồng nhân dân

6

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

7

Trưởng Ban của Ban pháp chế; Ban kinh tế - xã hội; Ban Dân tộc (các thuộc Hội đồng nhân dân)

8

Phó Ban của Ban pháp chế; Ban kinh tế - xã hội; Ban Dân tộc (các Ban thuộc Hội đồng nhân dân)

9

Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

10

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

11

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam 

12

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

13

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã, thị trấn;

14

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã, thị trấn

15

Đối với cấp xã, phường, thị trấn trực thuộc quận/ huyện: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam

STT

DANH SÁCH CÔNG CHỨC

LƯU Ý

1

Chánh văn phòng/trưởng ban/nhân viên tại phòng tỉnh ủy/thành ủy/Ban Tổ chức tỉnh ủy/Cơ quan uỷ ban kiểm tra tỉnh ủy/Ban Tuyên giáo tỉnh ủy/Ban Dân vận tỉnh ủy tại tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã.

Đặc điểm chung của Công chức :
- Là công dân Việt Nam.
- Được tuyển dụng.
- Có Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh.
- Trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước
Chú ý:

1.  
  Ngoài những chức danh không có trong danh sách này, ABO có Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm công chức từ cơ quan quản lý cán bộ, công chức cũng được xác định là đối tượng thuộc trường hợp không được phép tham gia hoạt động bán hàng đa cấp. Các trường hợp nội dung Quyết định bổ nhiệm chưa rõ, yêu cầu ABO cung cấp Quyết định này và liên hệ lại Legal để kiểm tra và xác nhận
2.   
Trường hợp ABO làm việc tại các cơ quan nhà nước nêu tại đây nhưng ký Hợp đồng lao động thì không phải Cán bộ công chức.
3.  Với Công an nhân dân  và Quân đội nhân dân:
- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong quân đội nhân dân Việt Nam và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong Công an nhân dân Việt Nam không phải là công chức .
Các chức danh khác trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam là Công chức.

- Trường hợp sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong quân đội nhân dân Việt Nam và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong Công an nhân dân Việt Nam được biệt phái sang làm việc chuyên trách tại các cơ quan của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan nhà nước thì không phải là công chức

4. Đối với việc xác định cán bộ, công chức làm việc trong Ngân hàng nhà nước và các ngân hàng do Nhà nước sở hữu: Vui lòng xem Hướng dẫn TẠI ĐÂY

2

Phó Chánh văn phòng/phó ban/nhân viên tại phòng tỉnh ủy/thành ủy/Ban Tổ chức tỉnh ủy/Cơ quan uỷ ban kiểm tra tỉnh ủy/Ban Tuyên giáo tỉnh ủy/Ban Dân vận tỉnh ủy tại tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã.

3

Chánh văn phòng/Phó Chánh văn phòng/cấp trưởng/cấp phó/nhân viên tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội/Hội đồng nhân dân

4

Phó Chủ tịch/Nhân viên làm việc tại Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã
(Đối với cấp xã, phường, thị trấn, Công chức là những người làm việc tại các bộ phận sau: Văn phòng – thống kê; Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường; Tài chính – kế toán; Tư pháp – hộ tịch; Văn hóa – xã hội)

5

Giám đốc sở/Phó giám đốc sở/ Nhân viên làm việc tại các cơ quan chuyên môn của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh ,thành phố, quận, huyện, thị xã, các cơ quan ngang Sở:

1

Sở/Phòng Nội vụ

2

Sở Ngoại vụ

3

Sở/Phòng Tư pháp

4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

5

Sở tài chính/Phòng tài chính - Kế hoạch

6

Sở Công thương

7

Sở/Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

8

Sở Giao thông vận tải

9

Sở Xây dựng

10

Sở/Phòng Tài nguyên và Môi trường

11

Sở Thông tin và Truyền thông

12

Sở/Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

13

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Phòng Văn hóa và Thông tin

14

Sở Khoa học và Công nghệ

15

Sở/Phòng Giáo dục và Đào tạo

16

Sở/Phòng Y tế

17

Thanh tra tỉnh/huyện

18

Văn phòng Ủy ban nhân dân

19

Ban Dân tộc

20

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

21

Phòng Kinh tế/ Phòng Quản lý đô thị/ Phòng Kinh tế và Hạ Tầng

22

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

23

Phòng Dân tộc

24

Bảo hiểm Xã hội

25

Cục thuế/ Chi cục Thuế

26

Cục Thống kê/ Chi cục Thống kê

27

Kho bạc Nhà nước

28

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

6

Trưởng ban/ phó ban/ Cấp trưởng/ Cấp phó và nhân viên làm việc tại các tổ chức kinh tế sau:

1

Ban quản lý các khu công nghiệp

2

Ban quản lý các khu chế xuất

3

Ban quản lý các khu kinh tế

7

Chánh văn phòng/ Phó Chánh văn phòng/ Trưởng ban/ Phó Trưởng ban và nhân viên làm việc tại các cơ quan sau:

1

Hội Cựu chiến binh

2

Hội Nông dân

3

Hội Phụ nữ

4

Liên đoàn lao động

5

Mặt trận Tổ quốc

6

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

8

Chánh án/ Phó Chánh án Tòa án nhân dân/ Thẩm phán/ Thư ký tòa án/ người làm việc trong tòa án nhân dân tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã.

9

Viện trưởng/ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân/ kiểm sát viên/ điều tra viên và người làm việc trong Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã.

10

Từ ngày 01/07/2020, Người đứng đầu và cấp phó trong các đơn vị sự nghiệp công lập (như các chức danh bên dưới) không thuộc danh sách công chức. 

Tuy nhiên, một số tỉnh thành sẽ xem xét ngạch công chức dựa trên Quyết định bổ nhiệm công chức có thời hạn đã ban hành. Do đó, đối với trường hợp có Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm trước ngày 01/07/2020, yêu cầu ABO cung cấp Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, Hợp đồng làm việc (nếu có) và liên hệ lại Legal để kiểm tra và xác nhận: 

1

Hiệu trưởng/ Phó Hiệu trưởng (các trường công lập): Các Trường Đại học, Cao Đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, THPT, THCS, Tiểu học, Mầm non

2

Giám đốc/ Phó Giám đốc các bệnh viên (công), trung tâm y tế, cơ sở khám chữa bệnh

3

Viện trưởng/ Phó viện trưởng các Trung tâm nghiên cứu, kiểm định và kiểm nghiệm

4

Giám đốc trung tâm/ Phó trung tâm: các Trung tâm nghiên cứu nghiên cứu khoa học

5

Trưởng/phó/ Tổng Biên tập/ Phó Tổng Biên tập Báo, Tạp chí và các Đơn vị văn hóa/ thể thao

6

Trưởng và phó các Đơn vị sự nghiệp khác như: Nhà Tang Lễ, Nhà Khách, Báo Chí, Đài phát thanh, Đài truyền hình, ...

11

Quân đội nhân dân

1

Những người làm trong quân đội nhân dân MÀ KHÔNG phải là Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng

12

Công an nhân dân

1

Những người làm trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân MÀ KHÔNG phải là sĩ quan,  hạ sĩ quan chuyên nghiệp