TRÁCH NHIỆM CỦA ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN

(Trách nhiệm của đơn vị vận chuyển trong đó bao gồm phân định trách nhiệm của đơn vị vận chuyển về cung cấp chứng từ hàng hóa trong quá trình giao nhận)

  • Đơn vị vận chuyển có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo chứng từ (Phiếu giao hàng) phải luôn được giao kèm với hàng hóa khi nhận hàng tại Amway và giao cho Nhà Phân Phối/Khách Hàng.
  • Đơn vị vận chuyển đảm bảo chuyển bưu gửi nguyên kiện, không hư hại, biến chất, đầy đủ, an toàn đến địa điểm & giao cho Nhà Phân Phối/Khách hàng.
  • Khi bàn giao bưu gửi cho Nhà Phân Phối/Khách hàng, đơn vị vận chuyển có trách nhiệm ghi nhận xác nhận của Nhà Phân Phối/Khách hàng về việc đã nhận hàng.
  • Đơn vị vận chuyển có trách nhiệm ghi nhận, lập biên bản và thông báo cho Amway trong trường hợp Nhà Phân Phối/Khách hàng phát hiện chứng từ (Phiếu giao hàng) bị thất lạc/thiếu khi giao hàng cho Nhà Phân Phối/Khách hàng.